Visie op onderwijs

Pedagogische kernwaarden:

  • De leerkracht toont liefde en gezag in de omgang met het kind. De leerlingen worden gewaardeerd, gerespecteerd en waar nodig terechtgewezen en vergeven.
  • De leerlingen worden gestimuleerd om binnen de gestelde kaders zelfstandig keuzes te maken (zie ook gepersonaliseerd leren).
  • Leerkrachten en leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor elkaar, de omgeving en de eigen werktaken.
  • We willen de leerlingen kennis laten maken met de waarden en normen vanuit de Bijbel, zodat ze die als richtsnoer kunnen nemen voor hun handelen.
  • Het onderwijs willen we aan laten sluiten bij de mogelijkheden van het kind, oftewel: we bieden differentiatie naar onderwijsbehoefte.
  • We stimuleren sociale redzaamheid bij de leerlingen en brengen ze kennis en vaardigheden bij, zodat ze uit de voeten kunnen in hun sociale omgeving.

Speerpunten onderwijs

Naast de levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische visie hebben we voor de komende jaren ook een aantal speerpunten geformuleerd. Het zijn onderwerpen die in het onderwijs op de Eben-Haëzer een belangrijke rol spelen en waar we veel waarde aan hechten.

Kanjertraining:

Een kind dat goed in zijn vel zit, gaat met plezier naar school. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen met plezier naar school gaan? Wij geloven dat daarvoor een veilig leer- en leefklimaat noodzakelijk is: de school moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten om in sociale situaties op een goede manier met elkaar om te gaan. Hoe ga je om met kritiek? En hoe los je een meningsverschil op? Kortom, met de Kanjertraining leren we kinderen hoe ze betrouwbaar en behulpzaam kunnen zijn. Op die manier willen we een goede sfeer op school creëren, zodat elke leerling zich bij ons op school veilig voelt. Alle teamleden hebben hiervoor de benodigde trainingen gevolgd en kunnen deze lessen geven.

Gepersonaliseerd leren:

Onder gepersonaliseerd leren verstaan wij: het leerproces waarbij leerlingen en leerkrachten, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. Hierbij wordt rekening gehouden met de wijze waarop en het tempo waarin leerdoelen bij leerlingen eigen gemaakt worden. Wat is het doel hierbij? Door het maken van eigen keuzes raken leerlingen gemotiveerder, voelen ze zich competenter en halen ze betere leerresultaten.

Hierbij zijn de rol van de leerkracht in samenwerking met de leerling, gedeelde verantwoordelijkheid, diverse werkvormen (samen of individueel) en inzet van ICT, van groot belang.

Binnen onze school betekent dit dat gepersonaliseerd leren niet individueel leren is, maar er ook ruimte is voor samenwerkend leren. Gepersonaliseerd leren vraagt van de leerling dat ze hun eigen leerproces kunnen beoordelen en dat ze zo groeien in het bedenken wat voor hen helpt om goed te kunnen leren. 

Vooral bij de volgende onderdelen hebben we aandacht voor gepersonaliseerd leren:

Da Vinci:

Onze nieuwe methode wereldoriëntatie is vakgeïntegreerd. Dat betekent dat zowel biologie, aardrijkskunde, geschiedenis als burgerschap, zijn vertegenwoordigd binnen de Da Vincilessen. De leerlingen zijn op een ontdekkende manier aan het werk, hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door rijke leervormen en uitdagende opdrachten. Opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn: haal een uilenbal uit elkaar, ga naar de sloot om kikkers te vangen, maak een groepsopstelling in de vorm van het heelal. Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om onderzoekende vragen te stellen en de antwoorden daarop te vinden door actief aan de slag te gaan met themawerkstukken. Zowel in de groepen 3, 4, 5 als ook in groep 6, 7 en 8 wordt groepsdoorbrekend gewerkt; dat houdt in dat er op dinsdag, woensdag en vrijdag een uur is gereserveerd waarbij de leerlingen van die groepen worden verdeeld in kleine groepjes met kinderen van verschillende leeftijden, zodat het samenwerken bevorderd wordt en je van elkaar kunt leren. 

Snappet:

Vanaf schooljaar 2019/2020 werken we in de groepen 4 tot en met 8 met de rekenmethode Snappet waarbij tablets en/of chromebooks worden ingezet. Het grote voordeel hiervan is dat leerlingen nog beter gevolgd kunnen worden en de differentiatiemogelijkheden groot zijn. Snappet ‘snapt’ namelijk op welk niveau een kind rekent. We beginnen steeds met klassikale instructie waarna de leerlingen individueel gaan oefenen. Aan de hand hiervan bepaalt Snappet of het kind de rekenopdracht al goed kan uitvoeren of dat nog extra oefening nodig is. Leerlingen die extra instructie nodig hebben kunnen dit aan de instructietafel van de leerkracht krijgen. 

Tijdens de les kunnen de leerkrachten de leerlingen volgen op hun eigen computerscherm en zo ook zien welke leerlingen moeite hebben met een bepaald onderdeel, daarop inhaken en na de les door middel van het instellen van werkpakketten de leerlingen gericht laten oefenen.

Leerlijnen in Parnassys:

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van motoriek, taal, rekenen, spel en sociaal-emotioneel door de leerkracht geobserveerd aan de hand van de leerlijnen. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart brengen en hen precies aanbieden waar zij op dat moment aan toe zijn in hun ontwikkeling.

Digikeuzebord:

Met het digikeuzebord kunnen de kinderen van groep 1-3 zelfstandig hun werkjes of weektaak plannen. Het bord  wordt ook gebruikt om te kiezen in welke hoek de kinderen gaan spelen. Deze manier van werken bevordert het eigenaarschap van de leerlingen en, passend bij hun leeftijd, krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werk(je). De leerkracht kan bijsturen waar nodig.

Groepsmuur:

Ook dit is een onderdeel waarbij het gepersonaliseerd leren meer uit de verf komt. Elke groep heeft vanaf 2019/2020 een groepsmuur waarop voor de verschillende vakken de doelen worden geformuleerd en waarbij de kinderen in één oogopslag kunnen zien hoe het er voor staat met de gestelde doelen. Hierbij kunnen ook sociaal-emotionele onderdelen of klassenregels worden ingezet. Kinderen kunnen ook zelf op de groepsmuur aangeven welk onderdeel al goed verloopt. In iedere groep zal zo zichtbaar zijn aan welke onderdelen op dat moment doelgericht wordt gewerkt en waar al successen zijn geboekt. We merken dat ook dit het heel motiverend werkt!