MR

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die wordt vertegenwoordigd door ouders en leerkrachten. De MR op onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Daniël Baldé (voorzitter) en Eric Nap nemen namens de ouders deel. Vanuit het team zitten Elseline van Halum (secretaresse) en Dianne van Meeuwen in de MR.
Volgens de Wet op Medezeggenschap hoort elke school een MR te hebben om zo de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen te behartigen.
De MR overlegt met het schoolbestuur en directie over zaken die de organisatie van de school aangaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: de huisvesting van de school, de schoolbegroting en de algemene gang van zaken in en om de school.
De MR heeft een aantal rechten: instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Dit staat allemaal beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Wilt u dit MR-reglement inzien of wilt u de notulen van onze overleggen lezen? Neem dan contact met ons op via het contactveld op deze pagina. U kunt altijd een beroep doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.