MR

De Medezeggenschapsraad wil de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en drie ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht in allerlei zaken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de schoolbegroting, en de algemene gang van zaken in en om de school. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen.

De raad komt regelmatig bijeen. De MR brengt meestal in oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage op school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.